Informujemy, że wszystkie zamówienia złożone od dnia 15.12.2018 r. obsługiwane są przez firmę DOUBLE RED Design s.r.o z biurem w Štúrova 20, 977 01 Brezno, ID: 50182218, VAT No .: 2120199048, VAT No .: SK2120199048,

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE


Firmy DOUBLE RED Design s.r.o
Z siedzibą na ul. Štúrova 20, 977 01 Brezno, Słowacja
Numer identyfikacyjny firmy: 50 182 218
Zarejestrowany w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Bańskiej Bystricy, Sekcja Sro, 29268/S (sprzedawca)


1. Kwestie objęte niniejszym regulaminem

2. Definicje podstawowych terminów

3.Umowa zakupu produktów

4. Cennik

5. Warunki dostawy / wysyłki (czas dostawy, adres dostawy, sposób dostawy)

6. Odpowiedzialność za towary uszkodzone i / lub niekompletne

7. Anulowanie umowy, zasady zwrotu i wymiany

8. Ochrona danych osobowych

9. Końcowe przepisy niniejszego regulaminu

1. KWESTIE OBJĘTE NINIEJSZYMI WARUNKAMI

1.1. Niniejszy regulamin określa i weryfikuje prawa i obowiązki kupującego oraz DOUBLE RED Germany UG, Moritzstraße 1, 65185 Wiesbaden, Niemcy, podczas rozliczania umowy online w sklepie internetowym www.doublered.pl.

2. DEFINICJE PODSTAWOWYCH TERMINÓW

2.1 Terminy zdefiniowane w tym artykule mają znaczenie stwierdzone w dalszej części  dla niniejszych ZASAD I WARUNKÓW

2.2 E-sklep to sklep internetowy firmy DOUBLE RED na stronie internetowej  www.doublered.pl, który zapewnia warunki do kupowania produktów DOUBLE RED przez internet.

2.3 Kupujący jest osobą fizyczną lub korporacyjną, która jest zainteresowana zakupem produktów za pośrednictwem e-sklepu i zawarciem umowy kupna z DOUBLE RED dotyczącej towarów oferowanych w e-sklepie. Wspomniana osoba wysyła również wypełnione  zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego do DOUBLE RED.

2.4 Osoba upoważniona to osoba inna niż kupujący, podana przez kupującego w zamówieniu jako upoważniona do przejęcia dostawy. Wystarczy podać nazwisko osoby upoważniającej tę osobę do przejęcia towarów.

2.5 Formularz zamówienia to formularz elektroniczny zawierający informacje osobiste o kupującym, specyfikację zamówionych przedmiotów (cena zawiera VAT, adres dostawy, sposób dostawy, cenę dostawy)

2.6 Aktualna oferta towarów to oferta opublikowana online na stronie www.doublered.pl która zawiera nazwę produktu (ów) i jego cenę. Wszystkie zmiany w aktualnej ofercie obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie www.doublered.pl.

3. UMOWA ZAKUPU PRODUKTÓW

3.1 Akceptacja umowy zakupu, w imieniu której firma DOUBLE RED dostarcza zamówione produkty kupującemu, jest ważna od momentu otrzymania określonego zamówienia przez DOUBLE RED i otrzymania pisemnej propozycji umowy zakupu.

3.2 Propozycja przyjęcia umowy kupna jest zamówieniem skierowanym do firmy DOUBLE RED przez kupującego. Zamówienie można zamówić, wypełniając formularz zamówienia na www.doublered.pl i wysyłając go za pośrednictwem e-sklepu.

3.3 Zamówienie zawiera także:

 1. Potwierdzenie, że kupujący przeczytał i zgodził się z niniejszymi warunkami i regulaminem

 2. Potwierdzenie, że kupujący został poinformowany o swoim prawie do odstąpienia od umowy zakupu.

 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kupującego przez firmę DOUBLE RED do użytku wewnętrznego (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Jeśli kupujący podał dane osobowe osoby trzeciej w celu udzielenia tej osobie upoważnienia do przejęcia dostawy, informacje zostały podane za zgodą tej osoby (osoba ta musi również zostać potwierdzona o tych warunkach).

 4. Oświadczenie, że wszystkie informacje podane przez kupującego są prawdziwe.

3.4 Propozycja umowy kupna zostaje anulowana, gdy:

1. nastąpni odrzucenie oferty kupującego przez firmę DOUBLE RED.

3.5 Akceptacja propozycji umowy zakupu jest pisemną deklaracją FIRMY DOUBLE RED skierowaną do kupującego, w której DOUBLE RED oświadcza, że ​​propozycja umowy kupna została zaakceptowana. Akceptacja propozycji umowy zakupu jest ważna od momentu otrzymania przez kupującego dokumentu deklaracji akceptacji na adres e-mail (podany w formularzu zamówienia). Brak odpowiedzi  ze strony DOUBLE RED nie oznacza przyjęcia wniosku.

3.6 Kupujący nie jest uprawniony do zawarcia umowy zakupu

3.7 Umowa zakupu jest ważna od momentu dostarczenia kupującemu umowy. Akceptując umowę, firma DOUBLE RED jest zobowiązana do dostarczenia zamówionych produktów pod wskazany adres dostawy, a kupujący jest zobowiązany do przejęcia przesyłki w uzgodnionym terminie i do zapłaty ceny zakupu + kosztów wysyłki.

3.8 Każda zmiana zamówienia po zaakceptowaniu umowy kupna jest rozumiana jako propozycja zmiany umowy kupna i jest możliwa tylko po uzgodnieniu między kupującym a firmą DOUBLE RED. Firma DOUBLE RED nie jest zobowiązana do zaakceptowania zmian.

4. CENNIK

4.1 Cena zamówionego produktu (ów) jest podana w aktualnych ofertach, formularzu zamówienia oraz w dokumentach „przyjęcie umowy zakupu”.

4.2 Podana cena nie obejmuje kosztów wysyłki. Wydatki te będą naliczane indywidualnie po wybraniu środków dostawy wybranych przez kupującego.

4.3 Wszystkie ceny specjalne obowiązują do momentu wyprzedania zasobów

4.4 Po zaakceptowaniu umowy kupujący jest zobowiązany do zapłaty uzgodnionej ceny w jeden z następujących sposobów:

1. Płatność kartą kredytową, zanim produkty zostaną wysłane

2. Płatność przy odbiorze osobistym - przy odbiorze towaru w jednym z magazynów/sklepów DOUBLE RED

3. Płatność przy odbiorze - przy odbiorze towaru wysłanego za pośrednictwem firmy kurierskiej

4.5 Potwierdzenie zapłaty uzgodnionej ceny następuje, gdy wspomniana cena pojawi się na koncie bankowym firmy DOUBLE RED lub gdy gotówka zostanie przekazana kurierowi.

5. Warunki dostawy (czas dostawy, adres dostawy, sposób dostawy, zakończenie dostawy)

5.1 Termin dostawy

5.1.1 Termin dostawy, do której firma DOUBLE RED jest zobowiązana do dostarczenia towaru kupującemu, jest podana w dokumentach akceptacyjnych umowy zakupu. O ile nie zaznaczono inaczej, firma DOUBLE RED jest zobowiązana do dostarczenia towaru w ciągu 15 dni od przyjęcia zamówienia.

5.1.2 Okres dostawy może się różnić w zależności od środka transportu. W procesie zamawiania kupujący jest zaznajomiony z terminami dostaw dla różnych opcji wysyłki.

5.1.3 Jeśli kupujący zdecyduje się zapłacić transakcją bankową, termin dostawy rozpoczyna się od momentu pojawienia się kwoty na koncie bankowym firmy DOUBLE RED.

5.2 Adres dostawy

5.2.1. Adres dostawy to adres podany przez kupującego w polu „Adres dostawy” podczas składania zamówienia.

5.3 Sposoby dostawy

5.3.1 Kupujący może wybrać sposób dostawy po podaniu adresu dostawy podczas składania zamówienia.

5.3.2 Dostępne środki dostawy to: 1. Paczka, 2. Odbiór osobisty w magazynie / sklepie

5.3.3 Informacja o cenie dostawy jest wyraźnie podana obok opcji Sposób dostawy.

5.4 Podsumowanie dostawy

5.4.1 Obowiązek firmy DOUBLE RED dostarczenia zamówionych przedmiotów kupującemu lub osobie prawnej (firmie) jest spełniony poprzez przekazanie przedmiotów pod adres dostawy.

5.4.2 Obowiązek dostarczenia rzeczy uważa się za spełniony także wtedy, gdy firma kurierska była gotowa przekazać towar pod adres dostawy w uzgodnionym terminie, ale kupujący nie przejął go z innych powodów.

5.4.3 Jeśli kupujący nie przyjmie dostawy, a przedmioty zostaną zwrócone do firmy DOUBLE RED, firma jest upoważniona do odstąpienia od umowy kupna i żądania od nabywcy odszkodowania za dostawę i koszty pakowania.

6.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USZKODZONE I/LUB NIEKOMPLETNE TOWARY

6.1 Firma DOUBLE RED jest odpowiedzialna za uszkodzenie towaru, które wystąpiło przed dostarczeniem towaru, a także za szkody, które wystąpiły w okresie ochrony gwarancyjnej. Ochrona gwarancyjna jest ważna przez 24 miesiące od dostawy. Dowodem na roszczenie o gwarancję  jest faktura.

7.  ANULOWANIE UMOWY, POLITYKA ZWROTU I WYMIANY

7.1 Dopóki dostawa nie zostanie zakończona (np. Umowa kupna nie zostanie zawarta), kupujący jest upoważniony do anulowania zamówienia za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub e-mail. W tym przypadku nie pobieramy żadnych opłat. Jeśli kwota została już zapłacona, DOUBLE RED zwraca płatność za pomocą transakcji bankowej (jeśli nie uzgodniono inaczej) w ciągu 7 dni od anulowania.

7.2 W powyższym przypadku nie pobieramy żadnych opłat.

7.3 Przy anulowaniu zamówienia i rezygnacji z umowy zakupu należy podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer zamówienia i opis zamawianych produktów. Ze względów prawnych radzimy przesłać nam później pisemny formularz rezygnacji listem poleconym.

7.4 Za czas anulowania / odstąpienia od umowy uważa się datę wysłania jej do firmy DOUBLE RED. Po odstąpieniu od umowy wszystkie uzgodnione warunki tracą ważność.

7.5  Firma DOUBLE RED zwróci kupującemu koszty zakupu, aż gdy otrzyma zwrócony towar. Jeśli zwrócony towar jest uszkodzony,DOUBLE RED zmniejszy zwróconą kwotę o koszt uszkodzenia. Zwrot kosztów musi zostać przesłany przez DOUBLE RED na konto bankowe kupującego, jeśli nie uzgodniono inaczej.

7.6 Firma DOUBLE RED jest upoważniona do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 1. Jeżeli koszt zamówienia nie zostanie zapłacony w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia ( jeśli zostanie uzgodniona płatność przez transakcję bankową). 2. Jeżeli kupujący nie przejmie towaru od firmy kurierskiej  z powodów innych niż powód działań firmy DOUBLE RED. 3. Jeśli zamówiony towar jest niedostępny i nie jest już produkowany.

7.7 Rezygnacja z umowy ze strony DOUBLE RED jest ważna od daty pomyślnego przesłania kupującemu dokumentów rezygnacji. Wystarczy, że dokumenty te zostaną przesłane e-mailem.

7.8 Powyższe warunki odstąpienia od umowy ze strony DOUBLE RED nie są stosowane w przypadku nieudanej dostawy przedmiotów.

7.9 Wszelkie roszczenia finansowe (dotyczące odstąpienia od umowy przez kupującego) mogą być czerpane z kwoty zapłaconej przez kupującego, a następnie zwrot jest obniżany o wartość tych roszczeń.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1 Składanie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego DOUBLE RED obejmuje umowę kupującego z niniejszym regulaminem oraz umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych kupującego (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

8.2 Firma DOUBLE RED przetwarza dane osobowe kupującego (lub osoby upoważnionej przez kupującego do przejęcia jego / jej odpowiedzialności / praw). Dane są wykorzystywane do przetwarzania zamówienia i dostawy.Firma DOUBLE RED jest odpowiedzialna za te dane i gwarantuje, że dane nie będą wykorzystywane do innych spraw i niei zostaną przekazane osobom trzecim.

8.3 Firma DOUBLE RED korzysta z następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, adres rozliczeniowy, numer telefonu.

8.4 Zamawiając produkty z DOUBLE RED, kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera i aktualnych ofert DOUBLE RED na swój adres e-mail.

9. OSTATECZNE PRZEPISY NINIEJSZYCH WARUNKÓW

9.1 Niniejsze warunki obowiązują od 01.03.2013

9.2 Wszelkie zmiany niniejszych warunków i zasad obowiązują od publikacji na stronie www.doublered.pl

9.3 Stosunki prawne ustanowione w umowie zakupu są zgodne z obowiązującymi przepisami. Umowa kupna ma pierwszeństwo w stosunku do niniejszych warunków i ogólnych przepisów rozporządzających. Niniejsze warunki są nadrzędne w stosunku do ogólnych przepisów dotyczących rozporządzeń.

9.4 W przypadku, gdy którekolwiek z tych przepisów staną się nieważne lub niemożliwe do spełnienia, ważność innych przepisów wynikających z niniejszych warunków nie jest dotknięta (jeśli nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami). Obie strony są zobowiązane do zmiany nieważnych przepisów na obowiązujące w jak najszybszym czasie. 

Dziękujemy,

Firma DOUBLE RED